Artyku?y - Wiadomo?ci


 
 Kot?y na pellet – jak dobra? moc kot?a - zdj?cie

Kot?y na pellet – jak dobra? moc kot?a

24-01-2020

Pellet stanowi ekologiczne oraz energooszcz?dne ?ród?o zasilania kot?ów na pellet. Dobieraj?c moc kot?a, zwró?my uwag? na to, by odpowiednio dobra? moc do rzeczywistego zapotrzebowania na energi?

Czytaj wi?cej

 
Noworoczny remont. Zacznij od pod?ogi  - zdj?cie

Noworoczny remont. Zacznij od pod?ogi

24-01-2020

Planujesz noworoczny remont w mieszkaniu lub w domu? Pomy?l o nowej pod?odze z laminatu. Jakie zalety maj? panele laminowane? Jak je u?o?y? samodzielnie? Jakich narz?dzi u?y?? Oto poradnik, dzi?ki któremu uk?adanie pod?ogi staje si? jeszcze ?atwiejsze.

Czytaj wi?cej

 
3 najwi?ksze mity dotycz?ce ogrzewania pod?ogowego [okiem eksperta] - zdj?cie

3 najwi?ksze mity dotycz?ce ogrzewania pod?ogowego [okiem eksperta]

23-01-2020

Chocia? ogrzewanie pod?ogowe coraz skuteczniej wpiera z rynku tradycyjne rozwi?zania, na jego temat wci?? kr??y wiele b??dnych informacji. Najpopularniejsze dotycz? negatywnego wp?ywu pod?ogówki na nasze zdrowie, samopoczucie czy bud?et. Bierzemy pod lup? najwi?ksze mity zwi?zane z instalacj? ogrzewania i ch?odzenia p?aszczyznowego.

Czytaj wi?cej

 
SPIN Extra 2020 – ju? w marcu nowo?ci w programie spotkania - zdj?cie

SPIN Extra 2020 – ju? w marcu nowo?ci w programie spotkania

23-01-2020

25-26 marca 2020 w Hotelu Marina ko?o Olsztyna, odb?dzie si? SPIN Extra 2020. Tradycyjnie podczas Spotkania Partnerzy zaprezentuj? swoje rozwi?zania podczas prelekcji. Do dyspozycji uczestników b?dzie cz??? ekspozycyjna, w ramach której prowadzone b?d? prezentacje sprz?tu i indywidualne doradztwo. Nie zabraknie konsultacji z ekspertami oraz czasu na rozmowy kuluarowe i integracj?.

Czytaj wi?cej

 
Czy styropian sprawdzi si? jako izolacja dachu p?askiego? - zdj?cie

Czy styropian sprawdzi si? jako izolacja dachu p?askiego?

23-01-2020

Jednym z powa?niejszych wyzwań, jakie stawia przed inwestorem konstrukcja dachu p?askiego, jest zapewnienie skutecznego i niezak?óconego sp?ywu wody z po?aci. Ka?da nierówno?? na dachu, a tak?e dodatkowe montowane na nim urz?dzenia, zwi?kszaj? ryzyko tzw. zastoin, a tym samym uszkodzenia dachu.

Czytaj wi?cej

 
?nie?ka Winter Cup – zimowe zmagania zakończone - zdj?cie

?nie?ka Winter Cup – zimowe zmagania zakończone

23-01-2020

Przez ostatnie dwa miesi?ce – w ramach ?nie?ka Winter Cup – na parkiecie hali Miejskiego O?rodka Sportu i Rekreacji w D?bicy m?odzi pi?karze rywalizowali o miano najlepszych w swoim roczniku. W rozgrywkach udzia? wzi??o ponad 1000 zawodników z 70 dru?yn z trzech województw. Kolejne pi?karskie zmagania ju? za kilka miesi?cy – w letniej ods?onie turnieju.

Czytaj wi?cej

 
Trwa?o?? i pi?kny wygl?d ??cz? si?y w panelach Casa Corona marki Classen - zdj?cie

Trwa?o?? i pi?kny wygl?d ??cz? si?y w panelach Casa Corona marki Classen

23-01-2020

Wyj?tkowe wzornictwo, precyzyjne wykończenie, wytrzyma?o?? – to kluczowe wyró?niki paneli Casa Corona, proponowanych przez firm? Classen. Pod?ogi powsta?y z my?l? o tym, by u?ytkownicy mogli cieszy? si? nimi przez lata. Walory u?ytkowe id? tu w parze z naturaln? estetyk?, która dzi? jest obiektem po??dania wielu osób urz?dzaj?cych swoje wn?trza.

Czytaj wi?cej

 
Szkolenie: Nowe prawo zamówień publicznych dla energetyki, ciep?ownictwa i przedsi?biorstw komunalnych - zdj?cie

Szkolenie: Nowe prawo zamówień publicznych dla energetyki, ciep?ownictwa i przedsi?biorstw komunalnych

23-01-2020

Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa specjalistyczne warsztaty "Nowe prawo zamówień publicznych dla energetyki, ciep?ownictwa i przedsi?biorstw komunalnych", które odbedzie si? w dniu 14 maja 2020 roku.

Czytaj wi?cej

 
 Pi?kny i zadbany ogród w zasi?gu r?ki - zdj?cie

Pi?kny i zadbany ogród w zasi?gu r?ki

22-01-2020

Ogród to przestrzeń oazy i spokoju w miejskiej d?ungli. Jest on pewnego rodzaju wizytówk? i pokazuj? osobowo?? w?a?ciciela. Nigdy nie jest on jednorodn? przestrzeni? np. jednolitym trawnikiem, ale ??czy w sobie wiele elementów. Do po??czenia poszczególnych przestrzeni w nowoczesnych projektach ogrodów, architekci wykorzystuj? ekobord. S? to listwy wykonane z materia?ów, które w znacz?cej wi?kszo?ci pochodz? z recyklingu. Dzi?ki temu ??cz? one funkcjonalno?? z pozytywnym stosunkiem do ?rodowiska naturalnego.

Czytaj wi?cej

 
 Prosty sposób na ograniczenie ha?asu w budynkach – nowoczesne izolacje akustyczne od firmy Armacell - zdj?cie

Prosty sposób na ograniczenie ha?asu w budynkach – nowoczesne izolacje akustyczne od firmy Armacell

22-01-2020

Odpowiednia akustyka pomieszczeń to jeden z czynników istotnie wp?ywaj?cych na ostateczny odbiór danego budynku zarówno przez inwestorów, jak i u?ytkowników. Nic wi?c dziwnego, ?e i jedni i drudzy oczekuj? perfekcyjnej izolacji akustycznej. Warto zatem ju? na etapie planowania obiektów uwzgl?dni? rozwi?zania, które ogranicz? ilo?? niepo??danych odg?osów dobiegaj?cych m.in. z rur kanalizacyjnych oraz wewn?trznych cz??ci systemów odprowadzaj?cych wod? deszczow?. Z my?l? o poprawie kontroli ha?asu w budynkach firma Armacell stworzy?a efektywne i wszechstronne rozwi?zania izolacyjne pozwalaj?ce szybko i ?atwo spe?ni? wymogi zdrowego i komfortowego mieszkania.

Czytaj wi?cej

 

Wszystkich: 23263

Najpopularniejsze tagi
 
雅彩彩票 微博| 兴宁市| 南投县| 岳普湖县| 洪江市| 乌拉特后旗| 德化县| 丰镇市| 贵阳市| 安龙县| 保亭| 沙河市| 西青区| 姚安县| 仁布县| 独山县| 泽州县| 若尔盖县| 高邑县| 甘肃省| 资兴市| 光泽县| 安阳县| 长汀县| 姚安县| 贡觉县| 龙陵县| 泸水县| 时尚| 阳山县| 辽宁省| 兰州市| 岐山县| 江西省| 施甸县| 绍兴市| 德昌县| 北海市| 邯郸县| 三亚市| 和政县|